In deze privacyverklaring leggen wij in het kort uit hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

1. Algemeen

Als vereniging Kies Leven (hierna: ‘Kies Leven’ of ‘wij’) vinden wij het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij zullen wij persoonsgegevens (alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon) slechts verwerken in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’).

2.     Persoonsgegevens die wij verwerken

Kies Leven kan verschillende types van persoonsgegevens verwerken, waaronder directe identificatiegegevens als naam, contactgegevens als e-mailadres en persoonlijke eigenschappen als leeftijdscategorie. Wij zullen slechts die persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn om de dienstverlening mogelijk te maken.

Verder maken wij gebruik van cookies op onze website(s) om gebruikservaring te optimaliseren. Voor meer gedetailleerde informatie over welke cookies wij op onze website(s) plaatsen, verwijzen we naar onze cookieverklaring.

3.     Doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken

Kies Leven verzamelt, gebruikt en beheert de persoonsgegevens die aan ons verstrekt worden of zoals verzameld door Kies Leven voor alle doeleinden die noodzakelijk zijn om de relevante diensten van de Kies Leven te kunnen aanbieden en om de goede (technische) werking van de website(s) te kunnen verzekeren. Deze doeleinden omvatten onder andere de (online) ticketverkoop, mailingen, het verlenen van diensten en leveren van goederen via de webshop en het verlenen van toegang tot de website(s).

Wij zullen persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of verder zullen worden verwerkt. Het bewaren van bepaalde persoonsgegevens kan onderhevig zijn aan een wettelijke bewaartermijn vanuit andere wet- en regelgeving, waaraan de Kies Leven gehouden is.

4.     Openbaarmaking aan derden

Wij zullen persoonsgegevens niet verkopen, overdragen of op enige andere manier bekendmaken aan derden zonder voorafgaande expliciete toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor de doeleinde(n) zoals uiteengezet in ons gegevensbeschermingsbeleid, of tenzij we hier wettelijk toe verplicht zijn.

5.     Overdracht naar landen buiten de EU

Kies Leven kan persoonsgegevens bewaren in en/of overdragen aan landen buiten de EU, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Indien dit het geval is, garanderen wij dat de overdracht plaatsvindt in overeenstemming met de relevante wettelijke verplichtingen, en garanderen wij dat de betrokken partij een adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens heeft. De standaard contractuele clausules zoals opgesteld door de Europese Commissie zullen daar waar nodig worden gebruikt en passende gegevensoverdrachtovereenkomsten zullen worden afgesloten.

6.   Rechten als betrokkene

Wij zullen persoonsgegevens alleen op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier verwerken, wat inhoudt dat de persoonsgegevens die wij hebben verkregen alleen verwerkt zullen worden voor de hierboven genoemde en in ons uitgebreide gegevensbeschermingsbeleid uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinde(n). Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de verwerkte persoonsgegevens juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd, toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De betrokkene heeft rechten met betrekking tot de Persoonsgegevens die met ons gedeeld zijn:
– Recht op informatie;
– Recht van inzage;
– Recht op rectificatie;
– Recht op gegevenswissing (‘recht op vergetelheid’);
– Recht op beperking van de verwerking;
– Recht van bezwaar;
– Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
– Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde  individuele besluitvorming, waaronder profilering.

Indien betrokkene één van de bovengenoemde rechten wil uitoefenen, of vragen heeft over zijn/haar privacy, kan betrokkene ons benaderen via ons contact formulier

Verwerkingsverantwoordelijke:
Vereniging Kies Leven

Datum laatste revisie:
15 maart 2023